Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Français
     New    
OnthaalActiesEvenementenBerichtenKlachtenGeluidsmeterLinksInschrijf  

De Belgische pilotenvereniging BeCA en de wereldwijde pilotenvereniging IFALPA wijzen op de gevaren van het spreidingsplan van Bert Anciaux !

Gemeenschappelijk persbericht van AWACSS, BUTV-UBCNA en WAKE-UP KRAAINEM van vrijdag 9 september 2005

AWACSS, BUTV-UBCNA en WAKE-UP KRAAINEM hebben met verontwaardiging kennis genomen van het alarmerend veiligheidsrapport dat op wereldniveau door de Internationale Vereniging van Lijnpiloten ( IFALPA) en door de Belgian Cockpit Association ( BeCA) werd gepubliceerd en waarin het spreidingsplan van Bert Anciaux als gevaarlijk en onveilig wordt bestempeld.

Voor de piloten is het spreidingsplan in meerdere opzichten onveilig:

  • Het baangebruik wordt voornamelijk bepaald in functie van een week- en een 24 uur-kalender en wordt zelfs gewijzigd in functie van het tijdstip van de dag of nacht in plaats van in functie van de overheersende windrichting.
  • Omwille van louter politieke beslissingen, worden de procedures veel te vaak gewijzigd ( de windnormen bijvoorbeeld werden op 1 jaar tijd niet minder dan 10 keer veranderd!).
  • De kortste en minst goed uitgeruste banen ( ILS categorie 1 voor baan 02/20 en de superieure categorie 3 voor de banen 25) zoals de 02/20 worden systematisch gebruikt op bepaalde dagen en nachten. ( 2984 meter voor baan 02/20, waarvan op zondag de beschikbare lengte voor de vertrekken nog verder wordt beperkt tot 2647 meter (!), tegenover 3638 meter voor baan 25R en 3211 meter voor baan 25L)
  • Op sommige dagen én tijdens de nacht, legt het spreidingsplan het gebruik van gekruiste banen op. De dwarsbaan 02 snijdt de banen 07 en de dwarsbaan 20 snijdt de banen 25.
  • De baan 02 voor de landingen moet sinds het spreidingsplan systematisch worden gebruikt bij Oostenwind, daar waar gelet op de oriëntatie van de baan deze in weze uitsluitend zou moeten gebruikt worden voor landingen bij sterke Noorderwind.
  • Ingevolge het spreidingsplan moet baan 02/20 op bepaalde tijdstippen zelfs gebruikt worden met rugwind, ondanks het feit dat ze korter is. Dit vermindert onnodig de veiligheidsmarges.
  • Het zijn de internationale ICAO regels voor het luchtverkeer die de uitbating van een luchthaven moeten bepalen en zeker niet de politieke beslissingen.
  • Wanneer het baangebruik niet langer wordt bepaald in functie van de overheersende wind, maar in functie van politieke beslissingen, betekent dit een vermindering van de veiligheid bij zowel de vertrekken als de landingen.

De Belgische pilotenvereniging ( BeCA) en de wereldwijde vereniging van de lijnpiloten ( IFALPA), kunnen er niet mee instemmen dat men hen om louter politieke redenen op wel bepaalde tijdstippen het gebruik van een kortere of minder goed georiënteerde baan oplegt, wanneer een langere, beter georiënteerde en bijgevolg veiliger baan beschikbaar is.

Voor BeCA en Ifalpa zou baan 02 enkel en alleen moeten gebruikt worden bij sterke Noorderwind en baan 20 bij sterke Zuiderwind. Gelet op haar kortere lengte, zou baan 02 in Noordelijke richting en baan 20 in Zuiderlijke richting in geen geval mogen gebruikt worden met rugwind, noch overdag, noch ’s nachts. In geen geval mag deze baan gebruikt worden in een plan dat een spreiding van de hinder beoogt.

BeCA en IFALPA hebben geen goed woord over voor het gekruiste baangebruik voorzien in het spreidingsplan: het gebruik van baan 02 voor de landingen samen met banen 07 voor de vertrekken of het gebruik van baan 20 voor de vertrekken en banen 25 voor de landingen, verhoogt onnodig het risico omdat de banen elkaar kruisen op de grond.

Voor de piloten is het onaanvaardbaar dat men gekruiste procedures oplegt met als enig politiek doel, een zogenaamde spreiding van de geluidshinder

De piloten eisen dat er een ILS systeem voor de landingen op baan 07 L zou worden geplaatst; dit is de enige oplossing om te vermijden dat men met rugwind moet landen en de enige manier om het luchtverkeer op de 2 parallele banen 07 te laten verlopen zonder kruising op de grond.

De pilotenverenigingen waarschuwen alle piloten die landen op Brussel Nationaal dat het huidige geldende spreidingsplan de veiligheid aantast en dat de bevoegde luchthavenautoriteiten om politieke redenen het gebruik van kortere en minder goed uitgeruste banen opleggen, ten koste van de veiligheid.

De verenigingen begrijpen niet dat de regering nog steeds doet alsof ze niet weet dat baan 02/20 moet beschouwd worden als een ondergeschikte baan. Minister Landuyt heeft dit veiligheidsrapport, dat wereldwijd werd verspreid, sind augustus 2005 in zijn bezit maar heeft het nagelaten zijn collega's uit de regering erover in te lichten.

Belgocontrol, verantwoordelijk voor de controle van het luchtverkeer, is perfect op de hoogte van de reële gevaren waarop door de piloten wordt gewezen, maar blijft stug op eigen verantwoordelijkheid het gebruik van baan 02/20 aanmoedigen.

Na de waarschuwingen van het onafhankelijk expertenbureau AAC omtrent het gebruik van baan 02/20 in een spreidingsplan, na de gerechterlijke uitspraken die het gebruik van baan 02/20 beperken tot haar historisch gebruik bij sterke Noorderwind of Zuidenwind( uitspraken die door de staat niet werden gerespecteerd en waarvoor ze dwangsommen schuldig is ten belope van 30 miljoen EUR...), zijn het nu de piloten die een duidelijke waarschuwing geven aan de regering: het spreidingsplan is onveilig en het gebruik van baan 02/20 moet beperkt worden.

Net zoals de piloten, eisen de drie verenigingen AWACSS, BUTV-UBCNA en WAKE-UP KRAAINEM dat baan 02/20 haar historische functie van secundaire baan zou terugkrijgen, dat ze zowel voor de vertrekken als de landingen, overdag en ' s nachts, slechts zou gebruikt worden met 0 knopen rugwind en dat men niet langer onnodig de veiligheid in het gedrang brengt door het gebruik van banen die elkaar kruisen, zoals de schema's 20 + 25 of 02 + 07.

De veiligheid van het luchtverkeer en van de inwoners die onder de trajecten wonen, is voor de drie verenigingen belangrijker dan éénder welk ander politiek aspect. De verenigingen raden de Regering dan ook aan de waarschuwing van de piloten in acht te nemen. De veiligheid is de voornaamste garantie voor het voortbestaan van de luchthaven en de werkgelegendheid.

AWACSS Wezembeek-Oppem

BUTV-UBCNA

Wake-Up Kraainem

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>