Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Français
     New    
OnthaalActiesEvenementenBerichtenKlachtenGeluidsmeterLinksInschrijf  

AWACSS Wezembeek

WAKE-UP Kraainem

UBCNA - BUTV

 

Eisenpakket van de bewonersverenigingen uit de Oostrand,

AWACCS-Wezembeek, UBCNA Bruxelles -  BUTV Brussel en WAKE-UP Kraainem, gericht aan de politieke partijen en

aan de toekomstige federale regering – Juni 2007.

 

 

Stop spreidingsplan!

De luchthaven van Brussel-Nationaal kan niet verder groeien zonder ernstige schade te berokkenen aan de gezondheid en de veiligheid van de burgers.

Het spreidingsplan van Bert Anciaux, dat door een gebrek aan politieke moed door geen enkele van de Ministers uit de regering werd veroordeeld, heeft de situatie van kwaad naar erger geleid en heeft een ware vloedgolf van juridische acties veroorzaakt, waarvan de meerderheid door de burgers werd gewonnen tegen de Belgische Staat.

De bewonersverenigingen uit de Oostrand eisen dat er zonder verwijl een einde wordt gemaakt aan het zogezegde “ voorlopige spreidingsplan” ( regeringsverklaring van 3 december 2003!) dat zou worden herzien op basis van een reëel geluidskadaster. Het kadaster is er nooit gekomen, het plan is er nog steeds!

Juridische stabiliteit is enkel mogelijk met de afschaffing van het spreidingsplan! Gerechtelijke uitspraken, waarbij de Belgische Staat wordt veroordeeld, worden niet nageleefd, dwangsommen verschuldigd door de Belgische Staat aan de burgers worden niet betaald!

De Belgische Staat veroorlooft het zich  meer dan 1,2 miljoen euro uit te geven aan gerechtelijke kosten enkel en alleen om een spreidingsplan overeind te houden dat in december 2003 als...voorlopig(!) werd bestempeld in de regeringsverklaring! Meer dan 1 miljoen euro zonder dat er één enkele Minister deze verkwisting veroordeelt.

En men durft te spreken over “een goed bestuur”...

Gelet op de stedelijke ligging van de luchthaven, eisen wij dat het aantal bewegingen per jaar beperkt wordt tot 250.000. Een verhoging tot 400.000 of 450.000 bewegingen per jaar waar de Vlaamse regering en de luchthavenuitbater Macquarie van dromen is totaal onaanvaardbaar!

Het is toch wel ondenkbaar dat men in het jaar 2007, waar het milieu in alle politieke programma’s zogezegd een ereplaats krijgt, de politieke verantwoordelijken nog steeds enkel en alleen het economisch aspect voor ogen houden zonder één enkele maatregel voor het milieu!

Het is onvoorstelbaar dat tot vandaag nog steeds geen enkele cent werd geïnvesteerd noch in isolatie, noch in een vrijwillige onteigening van de meest zwaar getroffen woningen.

Er werden 3 miljard Belgische franken geïnvesteerd in de nieuwe pier, men gaat astronomische bedragen investeren in de infrastructuur rond de luchthaven, maar geen cent voor het milieu, noch voor inwoners uit het Vlaamse gewest, noch voor de inwoners uit het Brusselse Gewest.

Wij zijn ons heel goed bewust van het belang van de luchthaven van Brussel Nationaal voor de werkgelegenheid, maar wij zijn niet bereid om de leefbaarheid van

een regio op te geven enkel en alleen uit naam van een economische ontwikkeling met als enig streven een maximale financiële opbrengst en een totale minachting voor het leefmilieu en de gezondheid van de burgers!

De luchthaven van Brussel kan perfect functioneren als passagiersluchthaven waar noch nachtvluchten, noch cargovluchten thuishoren.

Dagvluchten

De banen 25L en 25R moeten preferentieel zijn, 25R voor de vetrekken en 25L en 25R voor de landingen.

Het is in functie van dit historisch baangebruik dat de burgers zich tijdens de 50 voorbije jaren in een zeer brede cirkel rond de luchthaven hebben gevestigd.

De vertrekken van op baan 25R zijn sinds altijd opgesplitst: de bocht naar links, de bocht naar rechts en rechtdoor.

Wij vragen echter dat dezelfde principes zouden worden toegepast voor de Oostrand als voor de Noordrand, namelijk een opsplitsing  van de vertrekken van baan 25R over meerdere corridors.

In de huidige situatie worden de vertrekken richting Noordrand van baan 25R (bocht naar rechts) opgesplitst over 4 verschillende trajecten. De vertrekken van baan 25R richting Oostrand ( bocht naar links) vliegen geconcentreerd over één enkel traject tot het baken van Huldenberg.

Het lijkt ons ook niet meer dan normaal dat men voor de inwoners van Diegem en Haren, aan de rand van de hoofdstartbaan 25R, een vrijwillig isolatie of onteigening van hun woningen voorziet . Maar het enige wat we tot nu toe kunnen vaststellen is de bouw van nieuwe woningen onder de corridor van de 25R! We zouden hier logisch kunnen uit afleiden dat de inwoners uit deze 2 gemeenten totaal geen problemen hebben noch met de geluidsoverlast, noch met de vervuiling. En nochtans is de officiële opzet van de spirituele vader van het spreidingsplan, Bert Anciaux, het ontlasten van Diegem en Haren...

De landingen op de banen 25L en in mindere mate op de 25R, vinden plaats boven  “non aedificandi zones”, die sinds de jaren ’50 zijn vastgelegd in het plan voor ruimtelijke ordening. In deze zones mag er niet worden gebouwd, met als gevolg geen hinder en geen klachten van de burgers.

Om toe te laten dat de banen 25 R en 25 L  inderdaad zo lang mogelijk als preferentiële banen kunnen worden gebruikt , moeten de windnormen in functie daarvan worden vastgesteld, uiteraard rekening houdend met de veiligheid. Ter herinnering, tijdens 40 jaar was de geldende windnorm op de banen 25 R en 25L ,8 knopen tailwind zonder windstoten!

De banen 25 zijn steeds bewust als preferentiële banen gebruikt omdat ze parallel zijn en omdat ze langer zijn dan de dwarsbaan 02/20. Op geen enkele goed bestuurde luchthaven geeft men de voorkeur aan een gekruist bangebruik, behalve hier op Brussel-Nationaal! Het “briljante” plan van Bert Anciaux  heeft en einde gemaakt aan een logisch, historisch en meest veilig baangebruik!

De baan 02/20 moet zowel voor de landingen als voor de vertrekken haar historisch statuut van secondaire baan behouden en uitsluitend worden gebruikt bij uitzonderlijke weersomstandigheden of wanneer de andere banen niet beschikbaar zijn omwille van werken.

De Oostrand, die in dezelfde mate haar deel van de lasten draagt van de vertrekken van baan 25R als de Noordrand(!!!), zal onder geen enkel beding aanvaarden dat het huidige gebruik van baan 02/20 wordt behouden: de gewijzigde windnormen (7 knopen inclusief windstoten) hebben als rechtstreeks gevolg dat baan 02 voor de landingen buitengewoon veel wordt gebruikt waarbij alle landingen worden geconcentreerd op één lijn boven een zeer dichtbevolkt gebied daar waar de landingen op banen 25L en 25R “non aedificandi zones” overvliegen; de Oostrand zal nooit aanvaarden dat baan 20 voor alle vertrekken elke zondag van 06.00 u tot 17.00 u systematisch wordt gebruikt; de Oostrand kan het buitengewoon achterbakse spelletje van de wekelijkse Notams waardoor baan 20 elke zaterdag moet worden gebruikt voor alle vertrekken tussen 15.00 u en 23.00 u niet aanvaarden.

Tenslotte vragen we voor de dagvluchten een individuele Quota Count van 48 tussen 08.00 u en 21.00 u.

Nachtvluchten

De verenigingen uit de Oostrand vragen dat de nachtvluchten in een eerste fase worden beperkt tot het aantal nachtvluchten dat nog zal overblijven na het vertrek van DHL en dat de vrijgekomen slots onder geen enkel beding worden gebruikt voor andere vluchten, noch cargovluchten, noch chartervluchten, noch low cost vluchten.

Wij vragen ook dat de individuele quota counts voor het overblijvend aantal nachtvluchten zou worden beperkt als volgt:

 • Quota Count 12 tussen 06.00u en 08.00u en tussen 21.00u en 23.00u
 • Quota Count 8 tussen 23.00u en 06.00u

Gelet op de stedelijke ligging van de luchthaven, moeten de nachtvluchten geleidelijk aan worden afgeschaft en moet de luchthaven worden gesloten tussen 23.00u en 07.00u.

Enkele principes inzake “ goed bestuur ”

Sommige vliegtuigen, die ouder zijn dan 30 jaar en niet alleen ongehoorde hinder en vervuiling veroorzaken maar bovendien ook een bedreiging vormen voor de veiligheid,moeten worden verboden op Brussel-Nationaal.

Een organisme dat o.a. wordt belast met de controle op het respect van de vliegprocedures,het respect  van de quota counts en van de vliegtuigtypes moet onmiddellijk worden opgericht. Dit organisme moet over een sanctiebevoegdheid beschikken. Sinds jaren wordt de oprichting ervan door alle politiekers aangehaald en beloofd, maar er gebeurt niets!

Een niet onbelangrijk post scriptum...

Aan al diegenen van wie we steeds harde kritiek te verduren krijgen en die ons zeggen “ jullie moesten maar niet dichtbij een luchthaven gaan wonen”, antwoorden we het volgende:

De nachtvluchten zijn er gekomen lang nadat we hier reeds woonden. Niemand had zich ooit kunnen inbeelden dat de politieke verantwoordelijken niet verder zouden nadenken dan hun neus ( portefeuille) lang is en nachtvluchten zouden toelaten in een stedelijke omgeving.

Wat het spreidingsplan betreft kunnen we de situatie het best vergelijken met wat volgt: u woont langs een klein baantje waar slechts weinig verkeer langskomt. U woont daar sinds 20 jaar, voor sommigen zelfs sinds 30 of 40 jaar. Plots beslist een Minister dat het kleine baantje met weinig verkeer wordt omgetoverd tot een soort snelweg waar elke zaterdag en elke zondag de totaliteit van het verkeer voorbij raast.

Hij verandert ook de verkeersregels waardoor eveneens tijdens de week het kleine baantje zeer regelmatig als snelweg wordt gebruikt met de totaliteit van het verkeer. En de mensen die langs dit kleine baantje wonen? Wel die moeten zich volgens de Minister maar aanpassen en zwijgen! Wel dit is nu het spreidingsplan!

Aan al onze Ministers, die steeds van mening zijn geweest dat de burgers die langs het kleine baantje wonen geen regeringscrisis waard zijn, antwoorden wij dat zij hun plichten als Minister niet zijn nagekomen door hun Ministerportefeuille te hebben verkozen boven de gezondheid en de veiligheid van de burgers!

Wij durven te hopen dat de volgende regering de fouten van de uittredende regering niet zal herhalen en de elementaire mensenrechten op rust, op gezondheid en op een waardig leven zal verdedigen en respecteren! Wij durven te hopen dat de volgende regering de beslissingen zal nemen die nodig zijn om de economische activiteit van de luchthaven te verzoenen met het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de meer dan 1 miljoen inwoners uit en rond de hoofdstad van Europa.

 

Samenvatting van de eisenpakket van de verenigingen uit de Oostrand,

AWACSS Wembeek, UBCNA-BUTV en WAKE-UP Kraainem – Juni 2007

 

Het luchthavenbeleid :

 • Einde van het spreidingsplan!
 • Een luchthaven met uitsluitend dagvluchten beperkt tot 250.000 bewegingen per jaar.
 • Oprichting van een onafhankelijk controle organisme met sanctiebevoegdheid.

Dagvluchten :

 • Preferentieel baangebruik van de banen 25R en 25L met aanpassing van de windnormen die de stabiliteit in preferentieel baangebruik moeten bevorderen.
 • Baan 02/20 behoudt de functie van secondaire baan.
 • Vrijwillige isolatie of onteigening van de zones die het zwaarst worden getroffen door de geluidshinder en vervuiling, waaronder de gemeenten Diegem en Haren.
 • Opsplitsing van de vertrekken van baan 25R boven de Oostrand over verschillende routes ( zoals boven de Noordrand) ter verbetering van de huidige situatie waarbij de totaliteit van de vertrekken van 25R bocht naar links richting Oostrand  één geconcentreerde route volgen tot het baken van Huldenberg.
 • Quota Count 48 voor de vluchten tussen 08.00h en 21.00h, waarbij alle oude lawaaierige toestellen van meer dan 30 jaar oud, die nu meer dan welkom zijn op Brussel Nationaal, worden verboden.

Nachtvluchten :

 • De slots die vrijkomen na het vertrek van DHL mogen niet worden ingenomen door andere vluchten, noch cargovluchten, noch low cost vluchten.
 • Onmiddellijke aanpassing van de quota counts:
 • Quota Count 12 tussen 06.00 u en 08.00 u en tussen 21.00 u en 23.00 u.
 • Quota Count 8 tussen 23.00 u en 06.00 u.
 • Een geleidelijke afschaffing van de nachtvluchten om tot een volledige sluiting te komen van de luchthaven tussen 23.00 u en 07.00 u.
Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>