Platformtekst voor een duurzaam & evenwichtig vlieg(haven)beleid voor Brussel-Nationaal

Burgemeesters van Grimbergen, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Meise, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem
vrijdag 13 mei 2016

Ondergetekenden:

de Burgemeesters van

Grimbergen, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Meise, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem,

Zijn het erover eens dat:

 • de enige oplossing voor dit dossier een én-én verhaal is waarbij een consensus moet gevonden worden tussen leefbaarheid, gezondheid en woonrecht van de omwonenden én ecologie én economie,
 • in uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EU betreffende zowel de evaluatie als de beheersing van omgevingslawaai, lidstaten verplicht zijn om geluidskadasters en actieplannen op te maken. Dit zou moeten toelaten om de geluidsproductie zelf (uitgedrukt in geproduceerde decibels), veroorzaakt door de luchthaven Brussel-Nationaal, te reduceren,
 • Brussel-Nationaal de tweede belangrijkste strategische economische poort is in Vlaanderen die optimaal benut moet worden. Maar weliswaar binnen een zeer dicht woongebied waar dan ook maximaal rekening mee moet gehouden worden, teneinde de hinder per individu tot een minimum te beperken,
 • een stabiel juridisch kader, de luchthaven in staat moet stellen een meerjaren masterplan uit te werken teneinde tewerkstelling en duurzame economische activiteit veilig te stellen. Verder moet dit ook toelaten om o.a. investeringsprogramma’s op te nemen teneinde de totale geluidsproductie van vliegtuigen terug te dringen en de geluidshinder per individu te beperken, (cf. gelijkheidsbeginsel-uitspraak Raad van State)
 • de luchthavenproblematiek opgenomen is in het regeerakkoord uit 2014 van zowel de federale regering, de Vlaamse regering en de Brusselse regering. Hieruit blijkt dat alle partijen bereid zijn tot het vinden van een Globaal Samenwerkingsakkoord, teneinde in staat te zijn om een “evenwichtige aanpak” uit te werken,
 • in het kader van “een evenwichtige aanpak” moeten meerdere maatregelen of een combinatie ervan, afgestemd worden, weliswaar verdeeld over gewestelijke en federale niveaus:
  • Beperking van vliegtuiggeluid aan de bron (all/ICAO geluidscertificaat)
  • Maatregelen in de sfeer van ruimtelijke ordening (Gewest)
  • Operationele procedures voor lawaaibestrijding (Federaal)
  • Exploitatiebeperkingen (Gewesten)

vragen dat:

 • de politieke partijen hun verantwoordelijkheid opnemen en eerst en vooral tot een Globaal Samenwerkingsakkoord komen tussen de Federale- en Gewestelijke regeringen. Dit moet het kader vastleggen waarbinnen de luchthaven haar activiteiten kan verderzetten en ontplooien mits respect voor de gezondheid, leefbaarheid en woonrecht van alle omwonenden,
 • vervolgens in een evenwichtige Vliegwet, routes worden vastgelegd volgens de principes van eerlijke spreiding en op basis van aeronautische principes van tegen de wind, binnen de geldende windnormen, en rechtstreeks vliegen naar bestemming. Deze principes zouden ook toelaten om milieulast tot een minimum te beperken. Uitstoot van lawaai, fijnstof en uitlaatgassen worden immers drastisch gereduceerd bij opstijgen volgens aeronautische principes,
 • er bij uitwerking van deze routes rekening wordt gehouden met een maximale toegelaten belasting per omwonende en dat deze eveneens duidelijk wordt vastgelegd in milieukwaliteitsnormen, gebaseerd op objectieve gezondheidsstudies,
 • deze vliegprocedures vervolgens door een onafhankelijk controleorgaan worden opgevolgd en zo nodig gesanctioneerd,
 • de respectievelijke Gewesten, eenmaal een algemeen samenwerkingsakkoord is gemaakt, een aangepast Actieplan uitwerken teneinde de hinder optimaal in kaart te brengen, de geluidslast te beperken aan de bron en maximaal terug te dringen. Hierbij zou ook specifieke aandacht moeten uitgaan naar aangepaste en adequate geluidsdrukmonitoring, uniform rondom de luchthaven. De huidige toegepaste Lden normen zijn ontoereikend en dus moeten zeker ook Lnight, frequentie metingen en max. geluidspieken meegenomen worden in de beoordeling van de hinder,
 • de betrokken Gewesten gelijke milieukwaliteitsnormen en rapporteringen hanteren teneinde een homogeen vliegbeleid rond de luchthaven mogelijk te maken, (fair share lasten & lusten)
 • er ook juridische zekerheid wordt verschaft door een afgebakend stedenbouwkundig kader om het recht te garanderen op betaalbaar wonen binnen een optimaal woon-werk verkeer,
 • Tot slot, om rust en vertrouwen in dit dossier terug te brengen, er een permanente, transparante en tijdige communicatie & overleg is met de betrokken partijen,

Deze platformtekst wordt verstuurd aan:

 • De bevoegde federale minister en eerste minister en vice premiers
 • De voorzitter van het Vlaamse en Brusselse parlement en de leden van de bevoegde commissies
 • De bevoegde gewestministers en minister-presidenten
 • De burgemeesters en gemeenteraadsvoorzitters van de Brusselse en overige Vlaams-Brabantse gemeenten
 • De bevoegde schepenen van de Brusselse en overige Vlaams-Brabantse gemeenten
 • De voorzitters van de milieuraden van de Brusselse en Vlaams-Brabantse gemeenten
 • De CEO en voorzitter van de luchthavenuitbater Brussels Airport
 • De CEO en voorzitter van Belgocontrol
 • Het Federaal Overlegforum in de persoon van de ombudsman bij Airport Mediation
 • De leden van de Luchthaven Overleg Commissie van de provincie Vlaams Brabant in de persoon van de voorzitter