Acties in 2005

samedi 31 décembre 2005

 • 17 maart 2005 – Vonnis door de Rechtbank van Brussel met betrekking tot baan 02 : bevestiging van de uitspraak van 14 december 2003, waarbij de rechter nog strenger optreedt dan bij de rechtzaak in Eerste Aanleg. De eis omvat :
 • baan 02 dient weer een secondaire baan te worden en het Plan Anciaux is niet meer van toepassing voor baan 02 ;
 • terugkeer naar de oude windnorm van 10 knopen achterwind, zoals van toepassing vóór het Plan Anciaux, hetgeen een verminderd gebruik van baan 02 tot gevolg heeft.
 • 28 april 2005 - Verzoekschrift bij de Raad van State op initiatief van Wake Up Kraainem, Awacss en Ubcna met als doel de opschorting van het besluit van de Ministerraad van de Federale Regering van 18 april met betrekking tot de aanpassing van het gebruik van preferentiële banen op het vliegveld Brussel-Nationaal.
 • 11 mei 2005 – Arrest van de Raad van State n° 144.320 Opschorting van het besluit van de Ministerraad van 18 april zoals hierboven genoemd (het arrest noemt met name de « concentratie » zonder enige dringende reden boven de zone van de eisers …)
 • 9 juni 2005 – Arrest van de Raad van State te Brussel Vaststelling van de overtredingen op de verordening van 17 juli 1997 met betrekking tot de strijd tegen geluidsoverlast in stedelijke gebied, alsmede overtreding van het arrest van 27 mei 1997 betreffende de geluidsoverlast door vliegverkeer in het algemeen(arrest Gosuin), welke de maximaal toelaatbare decibels vaststelt. Het Hof onderkent de hernieuwde toename van de overtredingen van de Brusselse geluidsnormen sinds de inwerkingstelling van het Plan Anciaux. Het arrest gaat in op 15 oktober 2005.
 • 13 juni 2005 – Arrest van de Raad van State n° 145.837 Dringende opschorting van het besluit van de Minister van Mobiliteit van 13 mei 2005 dat het voorkeurs systeem voor baangebruik wijzigt op het vliegveld Brussel-Nationaal, zoals door de Notam A536/2005 gepubliceerd, evenals het Ministerieel besluit van 20 mei 2005, zoals gepubliceerd door de Notam A564/2005. Het arrest schorst deze Notams.
 • 14 juli 2005 – Arrest van de Raad van State n°147.660 Dringende opschorting van het besluit van de Minister van Mobiliteit van 16 juni 2005 om het schema van voorkeursgebruik van de banen op de luchthaven Brussel-Nationaal te wijzigen. Dit arrest verbiedt geenszins het gebruik op zaterdag van baan 25Rechts en verbiedt geenszins een terugkeer naar de procedures van 1999.
 • 7 september 2005 – Besluit van de Minister van Mobiliteit om het voorkeursgebruik van de banen op de luchthaven Brussel-Nationaal zodanig te organiseren dat baan 20 bij voorkeur gebruikt zal worden alle zaterdagen van 14.00 tot 23.00 uur lokale tijd, ingaande op 17 september 2005.
 • 15 september 2005 – Op initiatief van Wake Up Kraainem, Awacss en de UBCNA, wordt een eis tot opschorting van dit besluit ingediend bij de Raad van State.
 • 22 september 2005 – Arrest van de Raad van State n° 149.312 Opschorting van de uitvoering van het Ministerieel besluit van 7 september 2005. Een gelijkwaardig besluit werd reeds opgeschort op 11 mei jongstleden.
 • De Raad van State benadrukt met klem : - de veronachtzaamde veiligheidsaspecten bij gebruik van baan 20, de veiligheidsmarges, en het feit dat deze baan meer gevaar oplevert en minder goed is uitgerust ; - de concentratie van opstijgende vliegtuigen boven de Oostrand tijdens de rustperiode van het weekend ; - de overlast die de Oostrand reeds ondervindt door de opstijgende vliegtuigen van baan 20 gedurende de nacht, de opstijgende vliegtuigen van baan 25Rechts, en vooral de landingen op baan 02 die meer gevarenrisico’s met zich meebrengen.
 • De rechter herinnert er opnieuw aan dat de concentratie die voortvloeit uit het Ministeriele besluit niet gerechtvaardigd wordt door een dringende reden. (zie hierboven het Arrest van 11 mei 2005