Questions au secrétaire d’état à la mobilité (2)

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 10/07/2012
mardi 10 juillet 2012

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Mardi 10-07-2012 matin

18 Questions jointes de
- Mme Valérie De Bue au secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, sur "les travaux à l’aéroport de BruxellesNational et la fermeture de pistes en août 2012" (n° 13003)
- M. Tanguy Veys au secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, sur "les conséquences des travaux d’entretien sur les pistes 25R/07L de l’aéroport de Zaventem" (n° 13010)
- Mme Lieve Wierinck au secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, sur "les instructions de la Direction générale du Transport aérien concernant l’utilisation des pistes pendant les travaux d’entretien de la piste 25R/07L à l’aéroport de BruxellesNational" (n° 13012)
- M. Georges Dallemagne au secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, sur "les travaux de la piste 25R de l’aéroport de Bruxelles-National" (n° 13054) 18 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Valérie De Bue aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de werken op de luchthaven Brussel-Nationaal en de sluiting van start- en landingsbanen in augustus 2012" (nr. 13003)
- de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de gevolgen van de onderhoudswerkzaamheden aan start- en landingsbaan 25R/07L op de luchthaven van Zaventem" (nr. 13010)
- mevrouw Lieve Wierinck aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de instructie van het Directoraat-generaal Luchtvaart betreffende het baangebruik tijdens de onderhoudswerken aan de baan 25R/07L op de luchthaven Brussel-Nationaal" (nr. 13012)
- de heer Georges Dallemagne aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de werken aan baan 25R op Brussels Airport" (nr. 13054)

18.01 Valérie De Bue (MR) : Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, je ne vais pas refaire un historique du dossier. Nous en avons discuté en séance plénière la semaine passée et vous aviez proposé de revenir sur ce débat en commission.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur trois points. D’abord sur la concertation avec les autorités de l’aéroport pour les travaux car vous avez souligné qu’elle pouvait être améliorée. Nous les avons rencontrées vendredi matin ; elles nous ont dit qu’elles avaient annoncé la réalisation de ces travaux dès qu’elles en avaient eu connaissance.

Ensuite, il faut trouver des alternatives à l’utilisation de la piste 02 car les riverains sont, à nouveau, très inquiets concernant ces travaux. Enfin, que va-t-on mettre en place pour améliorer l’information des communes et des riverains concernés ?

18.02 Tanguy Veys (VB) : Mijnheer de staatssecretaris, tussen 1 en 15 augustus worden op de luchthaven van Zaventem onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de start- en landingsbaan 25R/07L. Belgocontrol heeft van u als staatssecretaris van Mobiliteit instructies gekregen om tijdens de werkzaamheden ’s nachts baan 02 niet te gebruiken, waardoor alle nachtvluchten moeten vertrekken vanaf baan 25L waardoor zij over Zaventem moeten vliegen. Per dag zal er bovendien naar schatting 50 uur vertraging zijn, terwijl die nochtans kan worden vermeden door baan 02, die de banen 25R en 25L kruist, beter te gebruiken. Dat is opvallend, omdat noch de operatoren, noch de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen zich kunnen vinden in het opgelegd baangebruik.

U bent ter zake reeds door een aantal collega’s bevraagd in de plenaire vergadering van 5 juli jongstleden. U hebt toen verklaard – en dit is toch opvallend - : “Er zal een evaluatie gebeuren door Belgocontrol tegen woensdag 8 augustus 2012 om de richtlijnen over een bepaalde zone, die moeten nog worden doorgenomen met Belgocontrol, te evalueren en dit om zeker te zijn dat dit op een goede manier kan worden uitgevoerd met respect voor alle veiligheidselementen. Ik heb tevens begrepen dat die werken vrij laat werden aangekondigd. Wij hebben er belang bij dat de diverse werken beter gepland en meer in de tijd gespreid worden, opdat iedereen een beter zicht zou krijgen op de vliegbewegingen en de wijzigingen in het baangebruik als gevolg van die werken. Ik stel voor dat wij het debat volgende week in de commissie voortzetten. Ik ben mij ervan bewust dat er met betrekking tot sommige vluchtwijzigingen, als gevolg van de werken, nood is aan een grotere transparantie en dat wij beter op een en ander moeten anticiperen.” Mijnheer de staatssecretaris, ik had van u toch graag toelichting gekregen bij die uitspraak, des te meer gelet op de verklaring die wij de dag erna tijdens een werkbezoek van de commissie voor de Infrastructuur aan Brussels Airport mochten horen. Ik meen trouwens dat het belangrijk is dat u als staatssecretaris zelf uw standpunt verduidelijkt en niet de heer Touwaide van uw kabinet. In uw kabinet speelt laatstgenoemde een belangrijke rol in het dossier. U draagt een zeer belangrijke verantwoordelijkheid. De politieke verantwoordelijkheid ligt volgens mij bij u en niet bij iemand anders. Waarom hebt u de instructie gegeven aan Belgocontrol om ’s nachts tijdens de werkzaamheden baan 02 niet te gebruiken ? Waarom werden geen alternatieven uitgewerkt die tot minder hinder leiden voor de inwoners van Zaventem en tot minder vertraging voor de gebruikers van de luchthaven van Zaventem ? Waarom worden de maatregelen, die vanaf 1 augustus 2012 van kracht zullen zijn, pas tegen 8 augustus geëvalueerd ? Waarom worden de gevolgen niet vroeger ingeschat ? Waarop baseert u zich om te stellen dat die werken vrij laat werden aangekondigd en beter moeten worden gepland ? Sinds wanneer is uw kabinet op de hoogte van de werken ? Wanneer had uw kabinet dan wel op de hoogte moeten zijn ? Op welke wijze hadden de werken dan wel moeten worden gepland ? Waarop baseert u zich om te stellen dat er voor sommige vluchtwijzigingen, als gevolg van de werken, nood is aan grotere transparantie en dat men beter op een en ander moet anticiperen ? Op welke wijze moet er voor transparantie worden gezorgd en hoe kan er worden geanticipeerd ?

18.03 Lieve Wierinck (Open Vld) : Mijnheer de staatssecretaris, de nodige uitleg heb ik tijdens de plenaire vergadering al gegeven. Ik zal mij dus tot mijn vragen aan u beperken. Ten eerste, kunt u bijkomende uitleg verschaffen over het gewijzigde baangebruik tijdens de werkzaamheden aan baan 25 rechts en 07 links ? Ten tweede, waarom wijkt de instructie van het directoraat-generaal Luchtvaart fundamenteel af van het voorstel van Belgocontrol ? Hoe is de instructie van het directoraat-generaal Luchtvaart tot stand gekomen ? Bestaat over bedoelde instructie een akkoord van de volledige regering ? Ten derde, blijft u tijdens het gewijzigde baangebruik door de werkzaamheden onverminderd aan het principe van een billijke spreiding van de geluidshinder vasthouden ? Ten vierde, zo ja, acht u het voorstel van het directoraat-generaal Luchtvaart, om alle nachtvluchten op baan 25L te concentreren op lage hoogte boven het centrum van deelgemeente Zaventem, op nauwelijks driehonderd meter van het einde van baan 25L, verenigbaar met een billijke spreiding, terwijl veilige alternatieven om af te wisselen, voorhanden zijn ? Ten vijfde, waarom houdt de instructie van het directoraat-generaal Luchtvaart geen rekening met de capaciteit van de banen en bijgevolg met een optimale dienstverlening aan de passagiers van de luchtvaartmaatschappij ? Ten zesde, de instructie voorziet ook in een tussentijdse evaluatie van het baangebruik door Belgocontrol op 8 augustus 2012, met als doel de concentratie van de geluidshinder boven één bepaalde inwonerszone te vermijden. Op welke manier zal ingeval een negatieve evaluatie worden bijgestuurd ? Ten zevende, welke maatregelen zult u nemen om de omwoners over het gewijzigde baangebruik tijdens de werkzaamheden te informeren ? Wie staat voor de communicatie in ? Ten achtste, de instructie sluit een verlenging van de werkzaamheden tijdens de maand augustus 2012 niet uit. Zult u erop toezien dat de werken op baan 25R07 links effectief op 15 augustus zullen zijn afgerond ? Ik wacht op uw antwoord.

18.04 Georges Dallemagne (cdH) : Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, en raison de travaux de rénovation, la piste 25R qui est la plus longue, la mieux équipée, la plus sécurisante et donc la meilleure des pistes de Bruxelles-National sera fermée à tout trafic pendant deux à trois semaines en août. Pendant ce temps, Brussels Airport souhaite pouvoir utiliser en permanence la piste 02 à l’atterrissage et la piste 07 droite au décollage quels que soient le sens et l’intensité des vents dominants.

Comment, de concert avec l’administration de l’aéronautique, comptez-vous organiser le plan d’utilisation des pistes pendant les travaux, tout en respectant les trois décisions de justice relatives à l’interdiction de toute utilisation abusive, illicite et excessive de la piste 02 à l’atterrissage, de façon préférentielle et/ou sans que les valeurs des composantes de vent soient réellement dépassées sur les pistes 20/25 ?

Je pense que d’autres pistes seront disponibles pour les atterrissages durant cette période. Il s’agit de la 07 droite en visuelle, de la 20 et de la 25 gauche. Donc, la 02 n’est pas la seule et unique piste disponible pour les atterrissages. De ce fait, son usage pendant quinze jours n’est pas la seule solution qui se présente à Brussels Airport pendant ces travaux.

Les associations de riverains ont déjà fait savoir qu’elles pourraient intenter une action en référé avec astreintes au cas où la piste 02 serait utilisée abusivement. Comment comptez-vous procéder, notamment pour mieux informer les habitants ?

18.05 Melchior Wathelet, secrétaire d’État : Madame la présidente, comme l’on entreprend, chaque année bissextile, d’importants travaux de rénovation aux pistes, j’ai posé quelques questions, dès le 23 janvier, à l’exploitant aéroportuaire quant à la nécessaire communication proactive qui doit avoir lieu lors de la fermeture de pistes en raison de travaux. Je me doutais en effet qu’on en programmerait certains durant cette année.

Ik heb op het forum van vrijdag 20 april per toeval vernomen dat baan 25R deze zomer gedurende twee tot drie weken gesloten zal zijn. Par un courrier du 23 mai 2012, j’ai demandé à la Direction générale Transport aérien et à Belgocontrol de se concerter et d’établir avec Brussels Airport des projets d’utilisation des pistes durant ces travaux, dans une optique de répartition équitable et en évitant les concentrations de tous les survols sur une seule zone. Je leur ai aussi demandé de respecter les décisions de justice relatives à l’usage de la piste 02 à l’atterrissage.

Op 3 juli 2012 heeft het DGLV aan Belgocontrol instructies gegeven conform de gerechtelijke beslissing inzake het beperkt gebruik van landingsbaan 02. Het DGLV kan het gebruik van piste 02 voor landingen wegens capaciteitredenen niet opleggen zonder dit te motiveren met betrekking tot de windrichting. Er blijven dus andere landingsbanen beschikbaar, zoals 07R, 20 en 25L.

Toute autre utilisation de la 02 sans vent constituerait manifestement un non-respect des décisions de justice et pourrait entraîner des actions en référé avec des demandes d’astreinte – ce qu’il convient d’éviter.

Ma seule source d’information relative à ces travaux est le tableau qui se trouve sur le site de l’aéroport et du service de médiation : fermeture de la piste 25R pendant deux à trois semaines pour rénovation de la voie de circulation P8, travaux d’accotement de la 25R, travaux de terrassement de l’ILS de la 25R, travaux sur la voie de circulation A6, rénovation du balisage de la 25R, dégommage de la zone de toucher des roues à l’atterrissage sur le sol de la piste 25R.

Ik vestig uw aandacht op de planning die ik op 6 juli 2012 ontvangen heb. Het betreft een raming, die kan wijzigen of kan worden verlengd afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en eventuele op dat moment onvoorzienbare technische moeilijkheden.

Comme le professional one way system, tel que publié aux AIP, ne serait plus praticable durant le mois d’août 2012, il fallait obligatoirement que des instructions de déviations à ce PRS soient clairement notifiées par l’État belge à Belgocontrol.

Lors des travaux précédents de 2004 et 2008, l’État avait également chaque fois imposé des utilisations alternatives des pistes pour assurer le fonctionnement de l’aéroport.

Overdag voorzien de instructies enkel in het gebruik van piste 20 voor het opstijgen en landen, met het overvliegen van Sterrebeek, WezembeekOppem en Kraainem. Elles prévoient l’utilisation de la piste 20 au décollage et 25L pour les atterrissages avec survol à Sterrebeek, Wezembeek-Oppem et Kraainem.

Si le vent est faible et que le nombre de mouvements est réduit, les schémas alternatifs suivants doivent être activés : atterrissage 20, décollage 07R (schéma de déviation utilisé lors des travaux de 2004 et schéma des splitnights utilisé pendant les trois nuits entre 2004 et 2009) ; atterrissage 25L, décollage 02 (schéma de moindre bruit utilisé la nuit jusqu’en décembre 1988).

Het gebruik van piste 02 om te landen is enkel mogelijk indien de samengestelde waarden van de rugwind en de zijwind effectief overschreden worden voor de pistes 20 en 25 L, en dit rekening houdend met de gerechtelijke beslissing met betrekking tot piste 02.

De instructie voorziet in het gebruik van piste 25 L enkel voor landen en opstijgen gedurende twee nachten per week zonder opstijging ofwel zaterdagochtend, zondagochtend en maandagochtend, aangezien men voor een landing op 25 L enkel over velden en onbebouwde terreinen vliegt, en aangezien het opstijgen niet is toegelaten gedurende deze tijdspanne, en eventueel gedurende andere nachten afhankelijk van het verkeer en van de dominante winden.

Si le vent est faible et que le nombre de mouvements est réduit, ce qui est le cas la nuit, les schémas alternatifs suivants peuvent être activés : atterrissage 20, décollage 07R ; atterrissage 25L, décollage 02 ; atterrissage 25L, décollage 20 pour les destinations HUL ; utilisation de la piste 20 seule pour atterrissages et décollages avec survol de Sterrebeek, Wezembeek-Oppem et Kraainem.

Gebruik van piste 02 om te landen is enkel mogelijk als de samengestelde waarde van rugwind en zijwind effectief overschreden wordt voor de pistes 20 en 20 L, en dit rekening houdend met de gerechtelijke beslissing met betrekking tot piste 02.

Une évaluation de cette mesure devra se faire le 8 août 2012 afin de vérifier l’état d’avancement des travaux et d’éviter toute concentration des survols sur une seule et même zone, puisque c’est principalement la zone 3 de SterrebeekWezembeek-Oppem qui risque d’être la plus souvent survolée, avec des décollages 20 et des atterrissages 02 si les normes de vent sont effectivement dépassées.

De instructie gegeven door DGLV is geenszins een instructie die het gebruik van piste 022 verbiedt of die het overvliegen van zone 3 van de Oostrand verbiedt.

Au contraire, la piste 20 risque d’être fortement utilisée de jour comme de nuit, avec une forte probabilité de la concentration de tous les survols sur une seule et même zone. Pour la nuit, avec une moyenne de 15 décollages pour les nuits du mardi au vendredi, une plus grande flexibilité des usages des pistes peut être atteinte.

Inzake de informatie met betrekking tot de aard van de werken en het gebruik van de alternatieve piste, betreft het hier een opdracht die is toegewezen aan de luchthavenexploitant. Het komt hem toe te communiceren zoals hij reeds heeft gedaan in 2000, met een huis-aan-huisfolder verdeeld in de zones die getroffen werden door de werken aan de pistes.

18.06 Valérie De Bue (MR) : Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, merci pour votre réponse. En effet, ce que craignent les riverains de la piste 02, c’est que, tant que le problème de l’application des accords de gouvernement persistera, le risque subsiste d’une utilisation excessive de la piste, même avec les travaux.

J’espère que toutes les mesures que vous proposez seront respectées, limitant ainsi les nuisances.

En outre, après la visite de mes collègues à Schiphol, organisée la semaine dernière par Georges Dallemagne, j’ai pu prendre connaissance de certains articles de presse. Ils démontrent que beaucoup d’enseignements peuvent être retirés de ces visites, notamment pour améliorer la gestion des relations entre l’aéroport et les riverains, mais aussi et surtout pour concilier les objectifs de développement économique avec la protection de l’environnement.

18.07 Tanguy Veys (VB) : Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord en de toelichting. Het ging natuurlijk slechts om een gedeeltelijke toelichting want uit uw antwoord kan ik niet echt opmaken wat volgens u wel een tijdige aankondiging, een betere planning, een betere anticipatie of een grotere participatie had moeten zijn. Ik leid uit uw antwoord af dat uw kabinet pas vorige maand, op 6 juni, ingelicht werd over de geplande werken. Het is bijzonder onheus om dat zo te stellen tenzij hier of bij Brussels Airport iemand de waarheid ernstig geweld aandoet, om de term liegen niet te gebruiken. Brussels Airport stelde immers onomwonden dat die werken reeds maanden geleden werden aangekondigd. Dat staat ook op de website : “De renovatie van taxiweg B8, werken shoulders 25R, grondwerken ten behoeve van ILS runway 25R, werken taxiweg, vernieuwing verlichting runway, ontrubbering touchdownzone.” Dat zijn geen werken die men in een maand tijd in elkaar flanst. Dat zijn werken die de nodige voorbereidingen vragen met aannemers, overleg, aanbestedingen en dies meer. Het is dus bijzonder onheus te zeggen dat men dat een maand geleden laten weten heeft. Ik meen dat zij dit tijdig, maanden geleden, hebben laten weten. Het is dus bijzonder onheus om te zeggen dat dit beter gepland en sneller aangekondigd moet worden. Collega’s hebben verwezen naar Schiphol. Wij hebben daar een boeiende uiteenzetting gehad en er viel een en ander te leren. Het uitgangspunt is echter anders. Blijkbaar heeft de heer Dallemagne selectief geluisterd in Schiphol. Er zijn daar ook andere zaken gezegd, onder andere dat de belangen van de luchthaven het uitgangspunt vormen. De heer Dallemagne vertrekt blijkbaar enkel vanuit het uitgangspunt van de omwonenden. Daar staan echter alle neuzen in dezelfde richting inzake de belangen van de luchthaven. Ik merk bij uw beleid dat u zich teveel laat leiden door sommigen binnen uw kabinet die zich als een ware Raspoetin gedragen. De belangen van Brussels Airport worden echter niet gediend met de manier waarop u zich als staatssecretaris opstelt. Ik dring er dus op aan dat u ter zake uw verantwoordelijkheid opneemt en dat u eindelijk de belangen van Brussels Airport op een deftige manier verdedigt.

18.08 Lieve Wierinck (Open Vld) : Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik heb tijdens de plenaire vergadering al de nodige repliek gegeven. Ik zou niettemin nogmaals willen benadrukken dat de economische impact van de luchthaven groot is en dat op de luchthaven veel mensen werken. Wij gaan nu naar een periode waarin de vluchten te laat zullen vertrekken ingevolge een aantal projecten, waardoor bepaalde banen weinig zullen worden gebruikt. Dat is spijtig. Tevens zou ik op het volgende willen aandringen. De regering heeft beslist om onder andere baan 02 zo weinig mogelijk te gebruiken, wat in de bewuste nota heel duidelijk is. Twintig bladzijden gaan immers daarover. Daardoor zal een aantal vertragingen plaatsvinden voor de passagiers, de klanten dus. Een tevreden klant keert terug. Het is voor onze luchthaven als economische pool heel belangrijk dat de goede naam behouden blijft. Ik heb dat ook tijdens de plenaire vergadering opgemerkt. De luchthaven is een grote tewerkstellingsplaats voor de omgeving. Deelgemeente Zaventem wordt met alle nachtvluchten belast, wat ik ook al heb gezegd. Ik zou willen dat de situatie heel strikt wordt gevolgd. Ik vraag ook dat niet wordt gewacht tot 8 augustus 2012, maar dat veel vlugger wordt ingegrepen, indien de toestand escaleert.

18.09 Georges Dallemagne (cdH) : Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie pour votre intervention dans ce dossier qui était très mal embarqué.

Nous nous sommes inspirés des travaux de 2004 et 2008 pour faire en sorte que les nuisances soient les moins graves possible pour l’ensemble des riverains, pas seulement pour la zone est. Je ne vois pas pourquoi seule la zone est devrait à elle seule subir l’ensemble des nuisances. Ici, il y a une répartition qui me paraît équitable entre l’ensemble des zones.

Je voudrais dire que nous vivons dans un État de droit. Je me réjouis du fait que nous soyons attentifs aux décisions de justice. Il faut rester dans ce que permet le droit en matière de gestion de l’aéroport.

Enfin, comme vous l’avez dit, monsieur le secrétaire d’État, il y a eu un déficit de communication de l’exploitant. Ce déficit est flagrant, très sérieux, et contraste terriblement avec ce que nous avons vu lors de notre visite à Schiphol, où la communication est plus proactive et où existe une véritable concertation avec les riverains. Bien sûr, il ne s’agit pas de faire droit aux riverains aux dépens du développement économique. Au contraire, nous avons vu à quel point une bonne entente entre un aéroport et son voisinage permet d’avoir un développement économique harmonieux. C’est vraiment le cœur du problème. J’ai l’impression qu’à Bruxelles, certains n’ont toujours pas voulu comprendre que s’il y avait une meilleure communication, une meilleure concertation et moins de conflits avec le voisinage, le développement économique de l’aéroport serait probablement plus facile à réaliser.

Het incident is gesloten.
L’incident est clos.


Documents joints

COMPTE RENDU INTÉGRAL
COMPTE RENDU INTÉGRAL